ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1490/29-7-2008
"Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1591/30-10-2006
"Τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1372/18-10-2001
"Aύξηση νοσηλίου Ιδιωτικών Κλινικών".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2053/24-11-1999
"Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 481/19-5-1998
"Αύξηση τιμολογίου νοσηλιών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών της χώρας".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 99/10-2-1998
"Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων".
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/20-1-1997
"Νοσηλεία στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 801/3-9-1996
"Αύξηση εξόδων κηδείας των Δημοσίων Υπαλλήλων, Συνταξιούχων, Στρατιωτικών κλπ".
 
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ A' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46/2-4-1993 - Π.Δ. 98/1993
"Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και οδοντιατρικών πράξεων".
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 468/17-7-1992
"Αύξηση τιμολογίου νοσηλίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών της χώρας".