ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμός Α1α/2346

"Αύξηση τιμολογίου νοσηλίων Ιδιωτικών Νευροψυχιατρικών Κλινικών της Χώρας"

Φ.Ε.Κ. - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 481/ΤΕΥΧΟΣ Β'/19-5-1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 16 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/85 τ.Α.).
"Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις".
1.2. Του Π.Δ/τος 234/80 (ΦΕΚ 66/80 τ.Α.) και του Π.Δ/τος187/85 (ΦΕΚ 75/85 τ.Α.).
2. Την αριθμ. 2/138ης Ολομ/12.2.98 απόφαση του ΚΕΣΥ.
3. Την αριθμ. 88/4.4.96 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 65Α/96) "Μεταβολές στα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα και Επιτροπές".
4. Την αριθμ. 80078/96 (ΦΕΚ 924Β/96) Κοινή απόφαση "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
5. Την αριθμ. 1107147/1239/0067/96 (ΦΕΚ 922/Β/96) Κοινή απόφαση "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ν. Χριστοδουλάκη".
6. Τις διατάξεις των παρ. 2α και 3 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ασφαλιστικών Ταμείων - Οργανισμών. Το ύψος της δαπάνης για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα ανέλθει στο ποσό των 2.800 εκατ. Για το τρέχον οικονομικό έτος και θα καλυφθεί από τους εγκεκριμένους για το 1998 προϋπολογισμούς των φορέων, με ανακατανομή πιστώσεων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το νοσήλιο των Ιδιωτικών Νευροψυχιατρικών Κλινικών της Χώρας ως κατωτέρω:
Γ Θέση         9.500 Δρχ.
Ββ Θέση     11.400 Δρχ.
Βα Θέση    13.700 Δρχ.
Α Θέση      16.400 Δρχ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ