ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός 2037236/5956/0022

"Αύξηση εξόδων κηδείας των Δημοσίων Υπαλλήλων Συνταξιούχων, Στρατιωτικών κλπ."

Φ.Ε.Κ. - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 801/ΤΕΥΧΟΣ Β'/3-9-1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 116 του Π.Δ.611/77 "περί εξόδων κηδείας των εν ενεργεία Δημοσίων υπαλλήλων και των μελών οικογενειών τους".
β. Την Κοινή Απόφαση 315434/55 "περί εξόδων κηδείας των συνταξιούχων του Δημοσίου".
γ. Το άρθρο 32 του Ν.4464/65 εδάφ.1 και 2 διά του οποίου καθορίζεται ανώτατο όριο εξόδων κηδείας των Δημοσίων υπαλλήλων, εφημέριων εν ενεργεία και συνταξιούχων και παρέχεται εξουσιοδότηση για την αύξηση τούτου με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικον. έτος 1996, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας των αποβιούντων λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών και στρατιωτικών, των συνταξιούχων των ίδιων κατηγοριών καθώς και των συζύγων και τέκνων που προστατεύονται και συντηρούνται από αυτούς, σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δρχ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                      ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ