ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός Φ7/οικ.1624

"Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισμένους του
Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών".

Φ.Ε.Κ.: ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2053/24-11-99

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2676/99 (1Α) "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (137Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38Α).
4. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (922 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
5. Την αριθ. οικ.1749/4.11.98 (1171Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη".
6. Την αριθ. 5803/98 (1178/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας Νίκο Φαρμάκη".
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί και η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών, πιστώσεις. Εκτιμάται πάντως ότι θα ανέλθει σε δρχ. 50.000.000 συνολικά σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών και σε δρχ. 15.000.000 περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων καθιερώνονται για τους ασφαλισμένους του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους υποχρεωτικές παροχές προληπτικής ιατρικής ως εξής:
α. Εμβολιασμοί σε παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
β. Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών. Ειδικότερα:
- αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, φεριτίνης και εγκλίστων) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας.
- ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εφόσον προκύψουν ενδείξεις από τις παραπάνω εξετάσεις.
- εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και κάλυψη της μεθόδου λήψης του παρασκευάσματος.
- προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς
- έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών.
Οι εξετάσεις να γίνονται κατά προτίμηση στις θεσμοθετημένες μονάδες πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας που λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα και στο ΙΚΑ.
γ. Μαστογραφία για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Ειδικότερα:
- κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών
- κάθε χρόνο σε γυναίκες άνω των 50 ετών και
- κάθε χρόνο σε γυναίκες άνω των 35 εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και ύστερα από παραπομπή ειδικού γιατρού.
δ. TEST κατά Παπανικολάου (PAPTEST), για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
- κάθε χρόνο σε γυναίκες μετά την έναρξη της γενετήσιας ζωής.
ε. PSA, για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Ειδικότερα:
- κάθε δύο χρόνια σε άνδρες άνω των 50 ετών.
- κάθε χρόνο σε άνδρες άνω των 60 ετών.
στ. Εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, τριγλυκεριδίων με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, για την πρόληψη των καρδιοπαθειών.
Ειδικότερα:
- κάθε πέντε χρόνια από 15 έως 30 ετών και
- κάθε τρία χρόνια άνω των 30 ετών.
ζ. Κολονοσκόπηση και μικροσκοπική εξέταση για αιμοσφαιρίνη στα κόπρανα για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου ανά 5ετία, μετά την ηλικία των 50 ετών..
η. Προληπτική οδοντιατρική σε παιδιά 6-14 ετών.
Ειδικότερα επίσκεψη κατ' έτος στον οδοντίατρο για:
- έλεγχο της κατάστασης της στοματικής υγείας, παροχή οδηγιών στοματικής υγιεινής και διαιτολογική ενημέρωση.
-τοπική εφαρμογή φθορίου.
- κάλυψη οπών και σχισμών στους πρώτους μόνιμους γομφίους.
Για όλες τις παραπάνω εργασίες το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί αποδίδουν τιμή πακέτου που ανέρχεται στις 9.000 δρχ.
2. Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής είναι αυτός που προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε φορέα για την παροχή ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης.
3. Όλες οι δαπάνες του προγράμματος της προληπτικής ιατρικής, βαρύνουν τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το δημόσιο, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο, με εξαίρεση τις δαπάνες προληπτικής οδοντιατρικής, για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. η' της παρ.1 της απόφασης αυτής.
4. Με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και κάθε ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ασφαλισμένους του για όλες τις παραπάνω παροχές και τον τρόπο απόκτησής τους.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1999

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ