ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμός Α3γ/Φ.15/οικ.6795

"Αύξηση τιμολογίου νοσηλίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών της χώρας"

Φ.Ε.Κ. - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 468/ΤΕΥΧΟΣ Β'/17-7-1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 16 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/85 τ.Α.). "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις".
1.2. Του Π.Δ/τος 234/80 (ΦΕΚ 66/80 τ.Α.) και του Π.Δ/τος187/85 (ΦΕΚ 75/85 τ.Α.).
2. Τις αριθμ. 5/87η Ολομ. και 25/91η Ολομ. απόφαση του ΚΕΣΥ.
3. Την αριθμ. 1769/23.4.92 Απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
4. Την αριθμ. Υ. 1660/1007556/116/0006Α/24.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών" (ΦΕΚ 31/Β/92), αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το νοσήλιο των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών της χώρας ως κατωτέρω:
α. Γενικά Νοσοκομεία και Γενικές Ιδιωτικές Κλινικές Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Πατρών, Ιωαννίνων.

Γ Θέση      8.000 Δρχ.
Ββ Θέση   9.600 Δρχ.
Βα Θέση  11.500 Δρχ.
Α Θέση    13.800 Δρχ.

β. Αντικαρκινικά Νοσοκομεία ("Άγιος Σάββας", "Μεταξά", "Άγιοι Ανάργυροι", "Θεαγένειο" Θεσσαλονίκης).
Γ Θέση
       9.000 Δρχ.
Ββ Θέση  10.800 Δρχ.
Βα Θέση  13.000 Δρχ.
Α Θέση    15.600 Δρχ.

γ. Γενικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν σε έδρες Νομών, σε επαρχιακές πόλεις, Νοσοκομεία Νοσημάτων Θώρακα όλης της χώρας, Νευροψυχιατρικά Νοσοκομεία, Νοσοκομεία Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νευροψυχιατρικές και Φυματιολογικές ιδιωτικές κλινικές.
Γ Θέση
        7.000 Δρχ.
Ββ Θέση     8.400 Δρχ.
Βα Θέση   10.100 Δρχ.
Α Θέση      12.100 Δρχ.

2. Καθιερώνεται καταβολή εφάπαξ ποσού 5.000 Δρχ. κατά την είσοδο για νοσηλεία, για όλες τις κατηγορίες νοσηλίων.
3. Η δαπάνη από τις ανωτέρω αυξήσεις που θα προκύψουν για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα καλυφθεί με αντίστοιχη μείωση των επιχορηγήσεων που βαρύνουν τους Προϋπολογισμούς των Νομαρχιών και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.
5. Η ισχύς της παρούσας είναι από της ημερομηνίας δημοσιεύσεων της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Ιουλίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ