Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

α. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.

β. Οι μηχανικοί μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

γ. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

δ. Τα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις:

Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά άνω των 24 ετών).
Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα (εφόσον υπάρχει).
Για ανάπηρα και ανίκανα προς εργασία τέκνα χρειάζεται και γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για την ανικανότητα προς εργασία, για τέκνα άνω των 24 ετών (άγαμα και άνεργα).