ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Οι κρατήσεις που γίνονται στην μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων είναι:
Για τους ασφαλισμένους 2,55% επί των ακαθαρίστων αμοιβών συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Οι ασφαλισμένοι που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και άνω, απαλλάσονται από την πιο πάνω εισφορά (1% για κάθε προστατευόμενο μέλος) για όλα τα δικαιούχα περίλθαψης τέκνα τους (Π.Δ. 271/92 - Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ ¶ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 115/9-7-1993).
Για τους συνταξιούχους η κράτηση είναι 3% για τους ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένους συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Η εργοδοτική εισφορά των Δήμων και Κοινοτήτων για τους εν ενεργεία υπαλλήλους είναι 12,5% επί των ακαθαρίστων αποδοχών.