ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Για την ΔΙΑΓΡΑΦΗ των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. απαιτούνται:

1. Σε περιπτώσεις μετάθεσης ή μετάταξης η υπουργική απόφαση.

2. Αν τέκνο ή αδελφός (ή) ασφαλισμένου έχει συμπληρώσει το 24 έτος ηλικίας - σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του - και δεν σπουδάζει, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του μέλους.

3. Αν κάποιο μέλος ασφαλισμένου (τέκνο, σύζυγος, γονέας κ.λ.π.) εργασθεί και αποκτήσει προσωπικό δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο Ταμείο, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου, προσκόμιση βεβαίωσης από τον εργοδότη ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου ενσήμων ή ασθενείας του νέου ασφαλιστικού φορέα και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

4. Αν τέκνο ασφαλισμένου στρατευθεί, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνεται η στράτευση και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του τέκνου.

5. Αν τέκνο ασφαλισμένου παντρευτεί, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του τέκνου.

6. Αν μέλος ασφαλισμένου αποβιώσει, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του μέλους.

7. Α. Αν υπάρξει διαζύγιο και είναι ασφαλισμένος(η) στο ΤΥΔΚΥ ο/η πρώην σύζυγος, διαγράφεται με αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου, προσκόμιση διαζευκτηρίου και παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
Β. Αν υπάρξει διαζύγιο και τα τέκνα είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ,
προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλιση τους από το ΤΥΔΚΥ, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι πριν προσέλθουν στο Ταμείο για τη θεώρηση των ασφαλιστικών τους βιβλιαρίων να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου του ΤΥΔΚΥ στα τηλέφωνα 3320 513, 3320 517 - 519 για παροχή περισσότερων πληροφοριών.