ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ


1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν προστατεύουν κανένα μέλος της οικογένειας, ότι είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο υγείας εκτός του Ι.Κ.Α. (ή άλλου Ταμείου Υγείας) και ότι κατά την παραλαβή του βιβλιαρίου του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα. Επίσης ότι για κάθε μεταβολή στην προσωπική ή υπηρεσιακή τους κατάσταση θα ενημερώσουν το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.


2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ή ΠΡΟΕΔΡΩΝ:


3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:

Α. Ασφάλιση της συζύγου (Εφ' όσον δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα):
Β. Ασφάλιση τέκνων:

Για ανάπηρα και ανίκανα προς εργασία τέκνα άνω των 24 ετών απαιτείται και γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Γ. Ασφάλιση Μητέρας:
Με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 65 ετών και ότι είναι χήρα ή διαζευγμένη ή ότι ο σύζυγος της είναι ήδη έμμεσα ασφαλισμένος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι συντηρούν, προστατεύουν και συγκατοικούν με την μητέρα τους η οποία δεν εργάζεται δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει προσωπικό δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Επίσης ότι για κάθε μεταβολή στα ανωτέρω θα ενημερώσουν το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ

Δ. Ασφάλιση Πατέρα:
Με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 65 ετών.


Ε. Ασφάλιση Αδελφών:
Με την προϋπόθεση ότι είναι ορφανά πατρός — μητρός και είναι μέχρι 24 ετών:

ΣΤ. Ασφάλιση του Συζύγου (Εφ' όσον δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα):

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1599/86 ΑΝ Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.
3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.