ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Αριθ. Φ. 102/1576/18-5-2000-Υπουργική Απόφαση : (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 709/8-6-2000) με θέμα: "Αύξηση συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2000."
Αριθ. Φ. 102/449/17-5-2001- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 574/16-5-2001) με θέμα: "Αύξηση συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2001."
Αριθ. Φ. 102/526/13-6-2002- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 768/20-6-2002) με θέμα: "Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2002."
Αριθ.Φ. 20102/14563/688/19-6-2003- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 852/27-6-2003) με θέμα: "Ανακαθορισμός του ποσοστού βοηθημάτων του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Αριθ. Φ. 20102/17521/837/29-7-2003- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1137/11-8-2003) με θέμα: "Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2003."
Αριθ. Φ. 20102/7435/307/30-4-2004- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 658/6-5-2004) με θέμα: "Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2004."
Αριθ. Φ. 20102/9440/417/19-4-2005- Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 561/26-4-2005) με θέμα: "Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2005."
Aριθ. Φ. 30102/10637/482/27-4-2005-Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 616/10-5-2005) με θέμα: "Αύξηση του παρεχόμενου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Aριθ. Φ. 20102/17154/811/4-8-2005-Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1144/17-8-2005) με θέμα: "Αναπροσαρμογή των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Αριθ.Φ.20102/13252/618/31-5-2006-Υπουργική Απόφαση:(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 741/20-6-2006) με θέμα: "Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ) για το έτος 2006."
Αριθμ.Φ.20102/13365/649/24-5-2007 - Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 847/31-5-2007) με θέμα: " Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2007."
Αριθμ.Φ.20102/24117/1375/10-9-2007-Υπουργική Απόφαση:(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1857/13-9-2007) με θέμα:" Αναπροσαρμογή του ποσοστού καθορισμού των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Αριθμ.Φ.20102/18187/794/21-7-2008 - Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1527/4-8-2008) με θέμα:" Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2008."
Αριθμ.Β.20102/17823/71/1-8-2008-Υπουργική Απόφαση: (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1621/13-8-2008) με θέμα: " Κατανομή πόρων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. μεταξύ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ."