ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

 1. Εισφορά ασφαλισμένου.

  Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλουν εισφορές υπέρ του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ως μόνιμοι υπάλληλοι, μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους από την υπηρεσία. Δεν οφείλουν εισφορές για τις τρίμηνες αποδοχές, που λαμβάνουν μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία.

  Το ποσοστό αυτό της εισφοράς που οφείλεται διακρίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  α. Για τους διορισθέντες μέχρι 31-12-1992, η εισφορά συνίσταται σε ποσοστό 4% που υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, στα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, στο επίδομα αδείας καθώς επίσης και στα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές από οποιαδήποτε αιτία και προέρχονται, στα έξοδα κίνησης των Δημοτικών και Κοινοτικών εισπρακτόρων και στις εκτός έδρας ημερήσιες αποζημιώσεις.

  β. Για τους διορισθέντες από 1-1-1993 η εισφορά συνίσταται σε ποσοστό 4% για την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και σε 6% για την χορήγηση μηνιαίου βοηθήματος από το οποίο 3% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 3% τον εργοδότη. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στις ανωτέρω αναφερόμενες αποδοχές ή αμοιβές. Το ποσοστό 3% του εργοδότη οφείλει και το Δημόσιο.

  γ. Για τους διορισθέντες από 1-1-1993, οι οποίοι προηγουμένως είχαν υπαχθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, η εισφορά συνίσταται σε ποσοστό 4% επειδή θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι.

 1. Κράτηση στην αξία των εκτελούμενων έργων.
 2. Στην αξία των έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. ενεργείται κράτηση 2% και αναλυτικότερα ως εξής:

  α. Στα έργα που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. με εργολαβία ανεξάρτητα αν το έργο έγινε κατόπιν διαγωνισμού ή όχι ή με απευθείας ανάθεση.

  β. Στα έργα που εκτελούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο στο ποσό της αξίας που χρηματοδοτείται από τους ιδίους πόρους των φορέων.

  γ. Στα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. μέσω της Σ.Α.Τ.Α.

  δ. Για την εκτέλεση προγραμμάτων που γίνονται με χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ. και .όταν αυτή δίνεται απευθείας στους Ο.Τ.Α.

  Δεν οφείλεται κράτηση υπέρ του Ταμείου όταν τα έργα εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τα ποσά που προέρχονται από τις Σ.Α.Ε. Επίσης δεν οφείλεται εισφορά από την αμοιβή ιδιώτη μηχανικού που συντάσσει μελέτη ρυμοτομίας και τοπογραφικής αποτύπωσης Δημοτικού ή Κοινοτικού έργου.

 3. Κράτηση στα προμηθευόμενα παντός είδους υλικά από τους Ο.Τ.Α.
 4. Στην αξία της δαπάνης για προμήθεια παντός είδους υλικών ενεργείται κράτηση 2% όταν η προμήθεια γίνεται μετά από τακτικό ή πρόχειρο διαγωνισμό ή με λήψη προσφοράς. Επίσης οφείλεται κράτηση στην προμήθεια που καταβάλλεται σε αντιπρόσωπο, όταν πρόκειται για αγορά εφοδίων από το εξωτερικό.

  Δεν οφείλεται κράτηση όταν οι προμήθειες ενεργούνται με απευθείας ανάθεση καθώς και για αγορά υλικών ή σύνταξη μελετών που αφορούν έργα που εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 5. Κράτηση στα καταβαλλόμενα ενοίκια.
 6. Στο ποσό των ενοικίων που καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α. ενεργείται κράτηση σε ποσοστό 2%.

 7. Καταβολή προστίμων.
 8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. αποδίδονται στο Ταμείο.

 9. Ετήσια υποχρεωτική εισφορά.
 10. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς σε ποσοστό 2% επί των τακτικών εσόδων που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη χρήση εκτός από το ποσό της επιχορήγησης που παρέχεται στα Ιδρύματα από τον Δημοτικό ή Κοινοτικό προϋπολογισμό.

  Η καταβολή της ανωτέρω εισφοράς των Δήμων γίνεται οίκοθεν από το Υπουργείο Εσωτερικών εφάπαξ ή τμηματικά είτε από τις εισπράξεις από το πρόσθετο Δημοτικό φόρο των εμπορευμάτων που εισάγονται από το εξωτερικό, είτε από την κρατική επιχορήγηση, είτε από το κοινό κεφάλαιο ενίσχυσης Δήμων και Κοινοτήτων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα έσοδα αυτά η καταβολή γίνεται από τον ίδιο φορέα. Επί πλέον της ανωτέρω εισφοράς οι Δήμοι υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς σε ποσοστό 1% επί των τακτικών του εσόδων.

 11. Η εισφορά του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και των παραρτημάτων του είναι ίση με το διπλάσιο της μηνιαίας εισφορά που καταβάλλεται από το τακτικό του προσωπικό στο Ταμείο.