ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ν. 1726/9-9-1944 "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Kοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων". (ΦΕΚ 190).
 2. Ν. 2262/7-10-1952 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 1726/1951 περί κώδικος καταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων κ.λ.π." (ΦΕΚ 286).
 3. Ν.Δ. 3894/7-11-1958 "Περί οργανώσεως της υπηρεσίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κ.λ.π." (ΦΕΚ 192).
 4. Ν. 4505/12-3-1966 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί συντάξεων των Υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και περί χορηγίας Δημάρχων και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 56).
 5. Ν.Δ. 4541/12-9-1966 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κώδικα καταστάσεων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, καθορισμού τρόπου πληρωμής των αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 176).
 6. Α.Ν. 401/14-5-1968 "Περί καθορισμού των αποδοχών των Νομαρχών κ.λ.π." (ΦΕΚ 106).
 7. Ν.Δ. 995/6-10-1971 "Περί επεκτάσεως των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Σ. 82/1969 επί των τακτικών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως και των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν.Δ. 3894/1958 και 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 3839/1958 επί των τακτικών υπαλλήλων των παραρτημάτων του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της ασθενείας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" (ΦΕΚ 192).
 8. Ν. 541/15-2-1977 "Περί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών τινών θεμάτων υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των παρ' αυτοίς Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων, Κοινοτήτων ως και του Κλάδου Συντάξεως Κοινοτικών Υπαλλήλων" (ΦΕΚ 42).
 9. Ν. 685/8-9-1977 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της διεπούσης το Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 252).
 10. Ν. 861/5-1-1979 "Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνωρίσεως χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών εις τους ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 2).
 11. Ν. 997/28-12-1979 "Περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών και ετέρων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 287).
 12. Ν. 1027/26-2-1980 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Ε.Β.Ε. Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 49).
 13. Ν. 1276/24-8-1982 "Για τη συγχώνευση του κλάδου Συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρίας Διαχειρίσεως ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 100).
 14. Ν. 1405/13-12-1983 "Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζόμενους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 180).
 15. Ν. 1543/26-4-1985 "Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, αποκατάσταση των αγωνιστών που διώχθηκαν για τα "κοινωνικά τους φρονήματα" και συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 73).
 16. Ν. 1813/8-11-1988 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 243).
 17. Ν. 1902/17-10-1990 "Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 138).
 18. Ν. 1976/4-12-1991 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 184).
 19. Ν. 2079/27-8-1992 "Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 142).
 20. Ν. 2084/7-10-1992 "Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 165).
 21. Ν. 2190/3-3-1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ 28).
 22. Ν. 2227/11-8-1994 "Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 129).
 23. Ν. 2320/22-6-1995 "Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορηγήσh των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης" (ΦΕΚ 133).
 24. Ν. 2335/6-9-1995 "Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης" (ΦΕΚ 185).
 25. Ν. 2386/7-3-1996 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 43).
 26. Ν. 2556/24-12-1997 "Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα" (ΦΕΚ 270).
 27. Ν. 2676/5-1-1999 "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 1).
 28. Ν. 2685/18-2-1999 "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 35).
 29. Ν. 2703/8-4-1999 "Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ γιατρών ΕΣΥ και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 72)