ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εξαγοράζεται και εξομοιώνεται με χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες. (Προϋπόθεση για την εξαγορά χρόνου υπηρεσίας είναι να μην υπήρχε κατά το διάστημα αυτό ασφάλιση σε άλλο επικουρικό οργανισμό.):

  1. Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σε Δήμους ή Κοινότητες ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ή Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.
  2. Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Ο χρόνος υπηρεσίας σε τακτικές ή έκτακτες θέσεις σε άλλα Υπουργεία εφόσον στις 3 ανωτέρω περιπτώσεις η υπηρεσία προσφέρθηκε με μηνιαίο μισθό ή ημερήσια αποζημίωση.
  4. Κάθε συντάξιμη υπηρεσία που θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία του Δημοσίου ή προσμετράτε στην πραγματική υπηρεσία του Δημοσίου ή φορέων κύριας ασφάλισης.
  5. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις με την ιδιότητα του μόνιμου ή ανακατεταγμένου αξιωματικού, υπαξιωματικού ή οπλίτου.
  6. Ο χρόνος υπηρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας, Αγροφυλακή και το Λιμενικό Σώμα.
  7. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας κληρωτού και εφέδρου.
  8. Ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση.
  9. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης κατά την φοίτηση των διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών και Μαιών, ο οποίος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
  10. Ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο μας για τον οποίο επεστράφησαν οι ασφαλιστικές εισφορές και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1405/1983.

Το σύνολο των εξαγοραζομένων υπηρεσιών δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ανώτατο όριο των (20) ετών.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί ολόκληρος εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 31-05-1998 (αρ. 16 παρ. 7 Ν. 2556/1997). Από την 1-6-1998 θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 40 και 47 παρ. 12 του Ν. 2084/1992, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται:

α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

β. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

γ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας.

δ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη.

Από το χρόνο άλλων προϋπηρεσιών θα αναγνωρίζεται τόσο διάστημα όσο υπολείπεται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αφού ληφθεί υπ' όψη ο χρόνος υποχρεωτικής και τυχόν διαδοχικής ασφάλισης.