ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δικαίωμα επιστροφής των εισφορών που κατέβαλαν για το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., και εφόσον δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις απονομής βοηθημάτων, πλην των Δημάρχων, έχουν:

  1. Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία και έχουν συμπληρώσει εξήντα (60) μήνες πραγματική υπηρεσία.
  2. Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα αυτής, εφόσον βεβαιώνεται αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
  3. Τα δικαιούχα πρόσωπα μεταβίβασης βοηθημάτων, εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει στην υπηρεσία.

Για την κατανομή του ποσού των επιστρεφόμενων εισφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.

Σε περίπτωση που γίνουν κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλου που δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου αυτές επιστρέφονται άτοκα, ως αχρεώστητα καταβληθείσες, και δεν δημιουργείται δικαίωμα απονομής βοηθημάτων.