ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

"ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 240/8-10-2004
" ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ-ΦΥΛΛΟΥ 496/20-11-2007