ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Στην ασφάλιση του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. υπάγονται υποχρεωτικά:

 1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου.
 2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
 3. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-4-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΤΕΑΔΥ, τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του ΤΑΔΚΥ.

 4. Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ και του ΤΥΔΚΥ καθώς και των παραρτημάτων αυτού.
 5. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
 6. Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών Ιδρυμάτων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων και του Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή τους.
 7. Οι μη αιρετοί Νομάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο Ταμείο.
 8. Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους.
 9. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφόσον επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο.
 10. Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους.
 11. Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το οποίο από 1-11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.
 12. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Τ.Ε.Δ.Κ.) εφ' όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑΔΚΥ.
 13. Οι αιρετοί Νομάρχες και πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995