Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος με αρ. πρωτ.: 6122/12-7-2000 με θέμα: "Κρατήσεις επί των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων και απόδοση κρατήσεων στο Ταμείο μας".
Έγγραφο προς Τ.Ε.Δ.Κ. με αρ. πρωτ.: 6637/1-8-2000 με θέμα: "Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου μας του προσωπικού των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων "Τ.Ε.Δ.Κ."".
Εγκύκλιος με αρ. πρωτ.: 7279/1-9-2000 με θέμα: "Υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του Ταμείου μας των νεοδιοριζόμενων στους Ο.Τ.Α. μηχανικών και αντίστοιχες κρατήσεις για το Ταμείο μας."